Οι υπηρεσίες μας

 • Μηνιαία Παρακολούθηση Διπλογραφικού Συστήματος
 • Έλεγχος και συμφωνία των στατιστικών στοιχείων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υποστήριξη στην σύνταξη των Τριμηνιαίων εκθέσεων
 • Περιοδικές αναλύσεις της οικονομικής κατάστασης του φορέα
 • Εκτίμηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
 • Η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς

 

Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.2362/95 και η εφαρμογή του ξεκίνησε την 1/1/2016, όλοι οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους Ο.Τ.Α. κατατάσσονται εκ νέου στη «γενική κυβέρνηση» και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ, οπότε οφείλουν να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις περί των φορέων αυτών.

Μία από τις υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με τις διατάξεις του άρθρου 156 Ν.4270/2014, είναι εκείνη της εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης με ομοιόμορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονομικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσόμενων με αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τομέα.

Η τήρηση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου πρέπει να γίνεται από δημοτικό υπάλληλο, πτυχιούχο λογιστή που να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης (ανώτατη τάξη-βαθμίδα) από το Οικονομικό Επιμελητήριο, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2515/97 όπως αυτές ισχύουν, οι Ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης συντάσσονται και υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους κ.α.).

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες οι Δήμοι αδυνατούν να εφαρμόσουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Ο.Τ.Α. λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού (να μην υπηρετεί στο Δήμο οικονομολόγος – λογιστής με την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Α’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο), προβλέφθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Α΄ 114), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3613/07(ΦΕΚ-263 Α/23-11-07), η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη κάθε εργασίας για την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 «Δημοσιονομικές αναφορές Γενικής Κυβέρνησης» του Ν. 4270/14 «Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ορίζει, διαχειρίζεται και ρυθμίζει το σύστημα χρηματοοικονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις οδηγίες και εγκυ­κλίους που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το εν λόγω σύστημα χρηματοοικονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση, καλύπτει όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης και περιλαμβάνει πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των εξελίξεων σε κάθε φορέα και την παραγωγή οικονομικών στοιχείων σε δεδουλευμένη βάση όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών. Επιπλέον, λαμβάνει: α) όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μέσω των αρμοδίων Υπουργείων και β) με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των φορέων, όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αποστέλλονται από τους φορείς προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά την υποβολή αναφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), ταυτόχρονα με την αποστολή τους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. ……….…………..Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να υποβάλει μηνιαία έκθεση στο αρμόδιο Υπουργείο με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επί των δαπανών, των εισπραχθέντων εσόδων και της χρηματοδότησης σε ταμειακή βάση, καθώς και των υποχρεώσεών του. Με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οι­κονομικών καθορίζονται ο τρόπος και η προθεσμία που παρέχονται οι πληροφορίες αυτές στο Γενικό Λογιστή­ριο του Κράτους

Στην συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4483/2017 (107Α΄) καθορίστηκαν ως υπόχρεοι φορείς για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ:

 • οι δήμοι και οι περιφέρειες,
 • τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών),
 • οι σύνδεσμοι ΟΤΑ,
 • οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, δηλαδή οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών), οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες ΟΤΑ και, εν γένει, οι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών των κεφαλαίων του 10ου Μέρους του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
 • οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ν. 1069/1980,

 

Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 350) με την οποία καθορίζονται o τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.

 • Απογραφή – Ισολογισμός Έναρξης
 • Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Π.Δ. 315/99)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114, Α’) «Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο».

 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Παρακρατούμενοι
 • Δήλωση Φόρου Εισοδήματος
 • Δήλωση Ε9
 • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας ή/και των περιοδικών συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών
 • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης βεβαίωσης παρακρατούμενων φόρων Προμηθευτών
 • My data

 

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι δημόσιοι φορείς οι οποίοι έχουν δραστηριότητες από τις οποίες εισπράττουν έσοδα υπαγόμενα σε καθεστώς Φ.Π.Α. οφείλουν να συντάσσουν και να υποβάλλεουν στην Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

Πλέον των ανωτέρω οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ως φορείς της γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι υποχρεωμένα, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4127/2013. Η απόδοση των ανωτέρω παρακρατήσεων διενεργείται με δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ενώ παράλληλα υπάρχει υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης για τους ανωτέρω παρακρατούμενους φόρους.

Τέλος οι δημόσιοι φορείς έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικές δηλώσεις προμηθευτών – πελατών (σε ετήσια βάση ή/ και με μεγαλύτερη συχνότητα), δήλωση φόρου εισοδήματος, δήλωση ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9 κ.α.).

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση Προϋπολογισμών/ Αναμορφώσεων
 • Σύνταξη ΟΠΔ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στον Υπολογισμό και την Διαχείριση των Τελών
 • Σύνταξη Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
 • Σύσταση Οργάνωση Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Σύσταση- Οργάνωση Νομικών Προσώπων
 • Σύσταση – Οργάνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Τυποποίηση Διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην διαχείριση των προμηθειών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην διαχείριση των εσόδων και αύξηση αποδοτικότητας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
 • Υποστήριξη των Διοικητικών και οργανωτικών λειτουργιών

Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών

 • Εκπαίδευση Προσωπικού – Υποστήριξη
 • Διοργάνωση σεμιναρίων (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως)